hitachi

ที่ตั้ง : จังหวัดปราจีนบุรี
เจ้าของงาน : บริษัท ฮิตาชิ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย)
รายละเอียดโครงการ : จัดหาวัสดุอุปกรณ์และติดตั้งหลอดไฟฟ้า LED โดย ESCO จัดหาและใช้ผลแสดงค่าพลังงานที่ลดลง นำมาใช้เปรียบเทียบค่าพลังงาน

pea1s1b

ที่ตั้ง : ประเทศไทย
เจ้าของงาน : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
รายละเอียดโครงการ : จัดหาบริษัทจัดการพลังงานสำหรับโรงงานที่เข้าร่วมโครงการและเปลี่ยนหลอดไฟเป็นแบบประหยัดพลังงาน ตรวจวัดผลประหยัด และจัดทำรายงานให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค