rooftopที่ตั้ง: ประเทศไทย
เจ้าของงาน : บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด
รายละเอียดโครงการ : ศึกษาข้อมูลการเลือกพื้นที่ในการก่อสร้างและความเป็นไปได้ของโครงการบริหารงานและควบคุมการก่อสร้าง งานติดตั้งแผง PV

09ที่ตั้ง : จังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย
เจ้าของงาน :
บริษัท ชัชวาลย์-รอยัล แฮสโคนิ่ง จำกัด
รายละเอียดโครงการ :
พัฒนาแบบรายละเอียดสำหรับงานเครื่องกลและไฟฟ้า รวมไปถึงการประเมินผลการประกวดราคาสำหรับศูนย์กระจายสินค้าซึ่งกว้างกว่า 20,000 ตารางเมตร

08ที่ตั้ง : ประเทศไทย
เจ้าของงาน :
กรุงเทพมหานคร
รายละเอียดโครงการ :
- ออกแบบเบื้องต้น ประมาณราคาสำหรับระบบปรับอากาศ ระบบป้องกันอัคคีภัย และสุขาภิบาล สำหรับการเสนอราคาแบบครบวงจร
- ควบคุมงานก่อสร้างสำหรับระบบเครื่องกลและไฟฟ้า

moddrawingที่ตั้ง : ประเทศไทย
เจ้าของงาน :
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
รายละเอียดโครงการ :
ปรับปรุงแบบเพื่อลดต้นทุนการก่อสร้าง

pvplantที่ตั้ง : จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดบุรีรัมย์ ประเทศไทย
เจ้าของงาน :
บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
รายละเอียดโครงการ :
ศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้น บริหารจัดการโครงการ และควบคุมงานก่อสร้าง