kutchumที่ตั้ง : จังหวัดยโสธร
เจ้าของงาน : โรงพยาบาลกุดชุม
รายละเอียดโครงการ : จัดหาและติดตั้ง จัดทำแบบก่อสร้าง (Shop Drawing for Construction) ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และระบบบริหารจัดการพลังงานอาคารอัจฉริยะ (BEMs)

sansaiที่ตั้ง: จังหวัดเชียงใหม่
เจ้าของงาน:
โรงพยาบาลสันทราย
รายละเอียดโครงการ:
จัดทำแบบก่อสร้าง (Shop Drawing for Construction) ติดตั้งวัสดุ อุปกรณ์ของระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์, รถบรรทุกไฟฟ้าขนาดเล็ก, ระบบไฟถนน พลังงานแสงอาทิตย์ ด้วยหลอด แอลอีดี, ระบบจัดการอาคารอัจฉริยะ (BEMs), สถานีประจุไฟฟ้า

tatpanomที่ตั้ง : จังหวัดนครพนม
เจ้าของงาน :
มหาวิทยาลัยนครพนม
รายละเอียดโครงการ :
จัดทำแบบก่อสร้าง (Shop Drawing for Construction) ติดตั้งวัสดุ อุปกรณ์ ของระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์, รถบรรทุกไฟฟ้า, ระบบจัดการอาคารอัจฉริยะ (BEMs), อาคารจอดรถและแท่นชาร์ทประจุไฟฟ้า

kmutrayong

ที่ตั้ง : จังหวัดระยอง
เจ้าของงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 solarpvที่ตั้ง : จังหวัดพิษณุโลก
เจ้าของงาน :
มหาวิทยาลัยนเรศวร