rooftopที่ตั้ง: ประเทศไทย
เจ้าของงาน : บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด
รายละเอียดโครงการ : ศึกษาข้อมูลการเลือกพื้นที่ในการก่อสร้างและความเป็นไปได้ของโครงการบริหารงานและควบคุมการก่อสร้าง งานติดตั้งแผง PV

pvplantที่ตั้ง : จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดบุรีรัมย์ ประเทศไทย
เจ้าของงาน :
บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
รายละเอียดโครงการ :
ศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้น บริหารจัดการโครงการ และควบคุมงานก่อสร้าง

dryingsystemที่ตั้ง:  ประเทศไทย
เจ้าของงาน :
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
รายละเอียดโครงการ :
ศึกษาและกำหนดหลักเกณฑ์การให้การสนับสนุนเพื่อติดตั้งระบบอบแห้งแสงอาทิตย์