biomassliquidที่ตั้ง : ประเทศไทย
เจ้าของงาน :  
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
รายละเอียดโครงการ : 
ศึกษาศักยภาพและความเป็นไปได้ในการผลิต