biodieselb20ที่ตั้ง: ประเทศไทย
เจ้าของงาน:
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
รายละเอียดโครงการ:
งานบริหารจัดการแนวทางการส่งเสริม จัดทำร่างหลักเกณฑ์คุณสมบัติ บริหารจัดการให้การสนับสนุน ให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ตรวจสอบการจัดซื้อและการใช้น้ำมันไบโอดีเซลบี 20 จัดทำหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ

cbgที่ตั้ง: ประเทศไทย
เจ้าของงาน:
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
รายละเอียดโครงการ:
บริหารจัดการโครงการ ส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการปรับปรุงคุณภาพก๊าซชีวภาพเพื่อผลิตก๊าซไบโอมีเทนอัด (CBG) ตลอดจนใช้ก๊าซไบโอมีเทนอัดที่ผลิตได้โดยใช้งานในรูปแบบความร้อน หรือเป็นเชื้อเพลิงทดแทนก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (NGV)

biogasที่ตั้ง : ประเทศไทย
เจ้าของงาน :
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
รายละเอียดโครงการ :
ศึกษาและพัฒนาต้นแบบเพื่อประเมินผลกระทบด้านเทคนิค เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม

biomassliquidที่ตั้ง : ประเทศไทย
เจ้าของงาน :  
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
รายละเอียดโครงการ :
ศึกษาศักยภาพและความเป็นไปได้ในการผลิต

biogasplantที่ตั้ง : ประเทศไทย
เจ้าของงาน : 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
รายละเอียดโครงการ : 
ศึกษา ประเมินสมรรถนะ และวางแผนรายละเอียดการพัฒนาโรงผลิตก๊าซชีวภาพเดิม